Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen Socialistiska Läkare

 Antagna 2010-09-17

Reviderade 2016-04-16

§ 1 Namn

Föreningens namn är Socialistiska Läkare, härefter kallad föreningen.

§ 2 Form och säte

Föreningen är en ideell och partipolitiskt och religiöst obunden förening med säte i Stockholm.

§ 3 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Föreningens verksamhetsår är perioden mellan två ordinarie årsmöten.

 

§ 4 Ändamål

Föreningen ska verka för:

– Offentlig vård för alla, efter behov och utan privata vinstintressen

– Arbetsplatsdemokrati

– Bättre folkhälsa

§ 5 Medlemskap

Föreningen är öppen för den som

5.1 studerar till läkare eller avlagt läkarexamen, samt

5.2 vill arbeta för föreningens ändamål i enlighet med §4, samt

5.2 avlagt den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.

5.3 Stödmedlem kan den bli som inte uppfyller kriterierna i 5.1. Stödmedlemskap kan även tecknas av juridisk person. Medlemsavgift för stödmedlemskap fastställs av årsmötet och kan vara differentierad. Stödmedlem äger, utöver närvarorätt på årsmötet, inga stadgade rättigheter i föreningen.

§ 6 Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls senast i april månad varje år.

Extra årsmöte kan beslutas om av styrelsen eller på begäran av 10 medlemmar. Samma regler gäller för extra årsmöte som för ordinarie om inget annat anges i dessa stadgar.

Kallelse till årsmöte sker av styrelsen via e-post senast 30 dagar före mötet.

Alla medlemmar har rätt att inkomma med skriftliga motioner till årsmötet.

Närvarande medlemmar, som har erlagt årsavgift för nästkommande verksamhetsår, har närvarorätt, yrkanderätt och rösträtt på årsmötet.

Röstning sker öppet såvida årsmötet ej beslutar att sluten omröstning ska ske.

Ledamöter i avgående föreningsstyrelse får ej delta i beslut som gäller ansvarsfrihet för styrelsen.

Dagordning för årsmötet ska i tillämpliga delar omfatta:

1) Föreningens ordföranden öppnar årsmöte

2) Val av ordförande för årsmöte

3) Val av sekreterare för årsmöte

4) Val av 2 justerare, tillika rösträknare, för årsmötesprotokollet

5) Fråga om godkännande av kallelse till årsmötet

6) Fråga om godkännande av dagordningen

7) Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska

redovisning för det gångna året

8) Redogörelse av revisorernas berättelse

9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10) Fråga om arvoden för det nya verksamhetsåret

11) Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsåret

12) Behandling av motioner

13) Val (och fastställande) av styrelse

14) Val av valberedning

15) Val av revisorer

16) Övriga frågor

17) Årsmötet avslutas

§ 7 Styrelse

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som ska bestå av minst fem (och alltid ett udda antal) ordinarie ledamöter. Årsmötet kan välja en ersättare för varje ordinarie ledamot.

Styrelsen beslutar över löpande frågor och är underställd årsmötet. En majoritet av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig.

Årsmötet utser två ordföranden av olika kön att leda styrelsen. Styrelsen skall inom sig utse en kassör.

Styrelsemötena är öppna för föreningens alla medlemmar.

Styrelseledamot kan efter skriftlig begäran entledigas från sitt uppdrag. Beslut om entledigande kan fattas av styrelsen. Vid entledigande av styrelseledamot har styrelsen mandat att fyllnadsvälja ersättare för denne, såvida ej redan valda ersättare finns från tidigare årsmöte.

Styrelsen utser firmatecknare. Kassören och de två ordförandena tecknar föreningen var för sig.

Styrelsens åligganden är:

-att mellan årsmöten tolka och verkställa av årsstämman fattade beslut

-att föra räkenskaper över föreningens inkomster och utgifter

-att föra föreningens talan utåt

§ 8 Revision

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av 2 revisorer, utsedda av årsmötet.

Protokoll, räkenskaper, kvitton och bokslut ska överlämnas till revisorerna för granskning senast 3 veckor före årsmötet.

Vid årsmötet bör revisor närvara och läsa upp revisionsberättelsen.

Vid årsmöte och styrelsemöte har revisorer yttrande- och förslagsrätt.

Envar av revisorerna har rätt att, närhelst hen önskar, ta del av samtliga räkenskaper, protokoll och övriga handlingar, som hör till föreningens verksamhet eller förvaltning.

§ 9 Medlemsavgift.

Medlemsavgiften beslutas vid ordinarie årsmöte och är proportionell mot personens årsinkomst.

§ 10 Uteslutning

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller målsättning, kan av styrelsen uteslutas.

Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet, frågan ska då avgöras av ett årsmöte genom sluten omröstning.

§ 11 Omröstning

Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Vid årsmöte gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller styrelseordförandes mening, utom i personval, där lotten skiljer.

§ 12 Stadgeändring

För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid ett årsmöte.

§ 13 Upplösning

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, ska tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med målsättning liknande föreningens.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

En annan vård är möjlig