Förbättrad hälsa för vissa – men klyftorna ökar

Hälsoklyftorna ökar nationellt och regionalt visar Öppna jämförelser folkhälsa 2014. Andelen unga med nedsatt psykiskt välbefinnande ligger kvar på en hög nivå, och kvinnor drabbas oftare än män. På en rad områden har folkhälsan generellt sett blivit bättre, bland annat är det färre som röker dagligen eller som har riskkonsumtion av alkohol. Insjuknandet och dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar fortsätter att minska och medellivslängden ökar.

–  Variationerna är dock stora inom landet. Vi ser att klyftorna ökar mellan olika socioekonomiska grupper. Lång utbildning innebär ofta bättre hälsa. För kvinnor utan gymnasieutbildning är hälsoutvecklingen generellt sett sämre, säger Socialstyrelsens projektledare Marianne Aggestam.

Ladda ner eller beställ rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2014