bannerRedWhite

En narkotikapolitik i förändring - från ideologi till evidens

Svensk narkotikapolitik är ständigt omdebatterad. Kriminaliseringen av eget bruk av narkotika försvårar för personer som använder droger att få adekvat vård för sitt beroende. Narkotikadödligheten i Sverige är hög jämfört med andra länder i Europa. I gruppen som injicerar droger är dödligheten över lag betydligt högre än i övriga befolkningen.

Samtidigt har vi de senaste åren sett en öppning för mer skadelindrande åtgärder, så kallad harm reduction. Det tydligaste exemplet är förändringen av lagen om sprututbyte som trädde i kraft i mars 2017. Den tog bort vad som har kallats det kommunala vetot och möjliggör för fler landsting att starta mottagningar för sprututbyte. Åldersgränsen för att delta i sprututbyte sänktes samtidigt från 20 till 18 år, en viktig åtgärd då det är nödvändigt att tidigt nå personer när de börjar injicera droger för att förhindra smittspridning och erbjuda möjlighet till beroendevård.

I år har läkemedlet naloxon, som används för att häva överdoser med opioider, såsom heroin, blivit godkänt som nässprej. Nu kan detta livräddande läkemedel delas ut till brukare som därmed kan rädda livet på sina kamrater i väntan på ambulans.

I Sverige har 80 % av personer som någon gång injicerat droger smittats med hepatit C-virus. Många har en obehandlad aktiv infektion och riskerar därmed att sprida viruset vidare. Tack vare nya effektiva läkemedel kan nu i princip alla botas – om de får tillgång till behandling. Sprututbyten och mottagningar som erbjuder substitutionsbehandling (metadon eller subutex) är utmärkta platser att behandla dessa patienter, vilka ofta inte har någon kontakt med infektionskliniker. Internationellt har man kommit långt på denna punkt och i Sverige börjar olika lokala initiativ visa goda resultat.

I detta nyhetsbrev presenteras tre vetenskapliga artiklar på narkotikaområdet samt två inlägg av mer populärvetenskaplig natur i ämnet.

Kraftigt ökad dödlighet bland personer som injicerar amfetamin jämfört med övriga befolkningen

I Malmö öppnade sprutbytesmottagningen 1987. I en nyligen genomförd registerstudie undersökte man dödlighet bland de personer som varit inskrivna på sprutbytet och som angett amfetamin som huvuddrog. Totalt inkluderades drygt 2000 personer i studien. Dessa har deltagit i sprutbytet mellan 1987 till 2011. Under uppföljningstiden hade 448 personer i gruppen dött, de flesta av yttre orsaker (exempelvis olyckor, förgiftningar, självmord). Jämfört med övriga befolkningen hade gruppen personer som injicerar amfetamin en åtta gånger förhöjd dödlighet. Artikelförfattarna konstaterar att det finns ett behov av ökad screening och handläggning av både psykiska och somatiska sjukdomar bland personer som injicerar amfetamin.

Åhman, A., Jerkeman, A., Blomé, M. A., Björkman, P., & Håkansson, A. (2018). Mortality and causes of death among people who inject amphetamine: A long-term follow-up cohort study from a needle exchange program in Sweden. Drug and alcohol dependence, 188, 274-280.

Stigande sjukdomsbörda och dödlighet bland vita medelålders amerikaner


I en studie från USA har man tittat på dödlighet i befolkningen. Man konstaterar att det skett en markant ökning av dödlighet (oavsett orsak) bland vita medelålders personer mellan 1999 och 2013. I huvudsak förklaras denna ökning av dödsfall på grund av drogförgiftning, självmord och leverskador. Samtidigt såg man försämrad fysisk och psykisk hälsa i denna grupp. En förklaring som tas upp av artikelförfattarna är den ökning av förskrivning av smärtstillande mediciner, opioider, som skett sedan slutet av 1990-talet. Detta har lett till att en stor grupp människor blivit beroende och många övergått till att använda heroin när de inte längre får läkemedel på recept.

Case A, Deaton A. Rising morbidity and mortality in midlife among white non-Hispanic Americans in the 21st century. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2015 Dec 8;112(49):15078–83.

Utan restriktioner för hepatit C-behandling kan sjukdomen elimineras.

I denna översiktsartikel tittar man på hur man ska kunna eliminera hepatit C-virus i befolkningen genom att ta bort begränsningen av vilka som får behandling. Bland personer som injicerar droger i Sverige har mer än 80 % smittats med hepatit C-virus. Sedan några år tillbaka finns det nya läkemedel som botar i princip alla som fullföljer en kur, vanligtvis 8-12 veckor. I Sverige, liksom i många andra länder i Europa, var dessa läkemedel, på grund av det höga priset, initialt reserverade för personer som redan utvecklat allvarlig leverskada till följd av sjukdomen. Med tiden har allt fler länder, inklusive Sverige, lättat på restriktionerna och behandlingen är nu tillgänglig för alla personer med hepatit C-infektion. Den flesta nya fallen av smitta med hepatit C-virus sker i gruppen personer som injicerar droger. För att verkligen nå dessa personer behövs åtgärder för att öka tillgången till läkemedel, exempelvis att göra förskrivning möjlig utanför infektionsmottagningar.

Marshall AD, Pawlotsky J-M, Lazarus JV, Aghemo A, Dore GJ, Grebely J. The removal of DAA restrictions in Europe – one step closer to eliminating HCV as a major public health threat. J Hepatol. 2018 Jun 27;:1–29.

Fentanyl – Ruset som dödar


I ett avsnitt av Kropp och själ från i maj i år pratar man om drogen fentanyl. Denna opioid kan vara 50-100 gånger starkare än heroin och orsakar alltfler dödsfall. I programmet medverkar bland annat Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet. Även naloxon diskuteras i programmet. Martin Kåberg, medicinskt ansvarig för sprututbytet i Stockholm, berättar att mottagningen delat ut läkemedlet under tre månaders tid och ska ha förhindrat flera överdoser enligt rapporter från brukarna.

Fentanyl – ruset som dödar. Kropp och Själ, SR P1, 29 maj 2018.

"Mirakelmedicin" kan rädda liv vid heroinöverdos

Nu finns läkemedlet Naloxon godkänt som nässprej i Sverige. Vid en överdos av opioider, exempelvis heroin, riskerar man att somna och sluta andas. Med Naloxon kan man snabbt häva effekten av drogen och därmed väcka personen som kan börja andas själv. I Stockholm delas naloxonsprej ut vid sprututbytet på Kungsholmen och i Skåne delas det ut vid samtliga sprututbyten samt substitutionsmottagningar i regionen. Alla som får sprejen utskriven genomgår en utbildning i hur man räddar liv vid en överdos. Förhoppningen är att naloxonsprej kan spridas till andra enheter som kommer i kontakt med personer som riskerar överdos av opioider.

"Mirakelmedicin" räddar narkomaner från döden, Christoffer Röstlund Jonsson, Stockholm Direkt 12 juli 2018.

Gillade du detta?

Socialistiska Läkare erbjuder nyhetsbrev där du som läsare får lära dig något nytt och relevant varje gång. Vi tar upp teman som vi själva tycker är extra spännande och hoppas kunna stimulera till en initierad diskussion runt fikabordet på jobbet
Tipsa gärna andra om prenumerera
Har du läst något nyligen som fler borde ta del av? E-posta oss på info@socialistiskalakare.se så tar vi med det i ett kommande nummer!

Medlemsinformation

Socialistiska Läkare växer! Bli medlem du också. Du blir enkelt medlem via vår hemsida genom att följa denna länk

Om du redan är medlem och vill betala medlemsavgiften är det bara att swisha till 1232327955

Student: 100kr, AT/vik UL: 250kr, ST-läkare: 400kr, specialist: 500kr, pensionerad/stödmedlem: 250kr
facebook twitter instagram
MailPoet