Politisk plattform

Antagen: 2013-04-13

Utgångspunkt

Socialistiska läkare är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vi strävar efter ett klasslöst samhälle som är rättvist, jämställt och jämlikt med avseende på etnicitet, kön, religion, sexualitet, könsidentitet, könsuttryck och funktionalitet.

Vi är därmed en feministisk förening. Vi företräder inte en specifik socialism, utan snarare en mångfald av socialism(er). Det vi har gemensamt är kritik mot klassamhället och de konsekvenser för människors hälsa som detta samhälle medför.

En viktig del i ett rättvist samhälle är en god och jämlik hälso- och sjukvård. En god hälsa är en grundförutsättning för att kunna delta aktivt i samhället, trygga sin försörjning, studera, arbeta och ha en meningsfull fritid, och dessa faktorer spelar i sin tur roll för en god hälsa. Därför är det oroande att hälsoklyftorna mellan olika klasser och sociokulturella grupper ökar i Sverige.

Socialistiska läkare samarbetar i sakfrågor med organisationer eller personer som delar föreningens grundläggande värderingar.

 

Folkhälsa, hälsa för alla

I folkhälsostatistiken framträder tydligt strukturella skillnader. En god hälsa för hela befolkningen kräver ett aktivt hälsobefrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

Klassklyftor är en viktig orsak till ohälsa. Därför är bekämpandet av ekonomisk orättvisa en viktig del i främjandet av folkhälsan. Diskriminering på basis av etnicitet, kön, sexualitet, könsidentitet, könsuttryck och funktionsförmåga leder både till sämre hälsa och ökad risk att avstå från att söka vård.

Socialistiska läkare strävar därför att förstå den enskilde patientens problematik i ett vidare samhällsperspektiv och arbetar för att förändra och förbättra hälsans bakomliggande bestämningsfaktorer.

För en offentlig och likvärdig vård utan vinstintressen

Privat sjukvård och privata sjukvårdsförsäkringar riskerar att ytterligare öka hälsoklyftorna. Hälso- och sjukvård som drivs av marknadstänkande, oavsett om den är offentligt eller privat driven, är en hälso- och sjukvård som sätter patientens bästa i andra hand. Vi motsätter oss privat vård och bolagiserad offentlig vård, eftersom denna verksamhet ligger utom demokratisk kontroll och påverkan.

En av de viktigaste frågorna för Socialistiska läkare är försvaret av, och kampen för, en offentligt finansierad vård utan vinstintressen. Vi försvarar därmed Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf, som säger att målet för hälso- och sjukvården är en god och jämlik vård för alla, där människovärdesprincipen och behovsprincipen styr över ekonomiska intressen och inte tvärtom.

En förutsättning för vårdens utveckling i ett samhälle där vi lever längre, friskare och med högre livskvalitet är att den offentliga sektorn tillåts växa i takt med BNP. De eftergifter gentemot näringslivet som har präglat politiken de senaste decennierna är en grundläggande orsak till de nedskärningar vi ser inom vården idag. Ett återställande av den offentliga sektorns andel av BNP behövs för att en hälso- och sjukvård av hög kvalitet ska kunna upprätthållas.

 

Feminismer och de patriarkala strukturerna

Rätten till sin sexualitet, reproduktion och kroppslig integritet är viktiga förutsättningar för god hälsa och välbefinnande hos alla människor. Socialistiska läkare har en feministisk omvärldsanalys. Detta innebär att se de patriarkala strukturerna som genomsyrar vårt samhälle. Det patriarkala synsättet finns även, och reproduceras, i vården, där genus på ett felaktigt sätt kan avgöra vilken behandling en patient får.

Patriarkatet skapar på olika sätt ohälsa hos både kvinnor, män och transpersoner. Mäns våld är ett hälsoproblem som mynnar ur samma strukturer.  Ett av våra mål är därför att bekämpa den patriarkala könsmaktordningen, som samverkar med klassamhället, rasismen, homo- bi- och transfobin samt diskrimineringen mot funktionsnedsatta.

 

Arbetsplatsdemokrati

Vi arbetar och studerar inom en av samhällets mest hierarkiska institutioner.  Maktasymmetrin mellan läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och patienter är fortfarande påtaglig, i ett individualiserat nyliberalt samhälle där ledarskap premieras framför samarbete riskerar dessa maktskillnader att cementeras snarare än utmanas. Socialistiska läkare ser positivt på kooperativa projekt vid olika verksamheter inom hälso- och sjukvården där vi tillsammans med andra yrkeskategorier och patienter utvecklar vården.

En ständig utveckling av metoder och arbetssätt är en nödvändig del i arbetet för en god, jämlik och effektiv vård. Den viktigaste parten i denna utveckling är arbetstagaren, oavsett om denne är läkare, sjuksköterska, undersköterska eller paramedicinare. Vi menar att ekonomisk styrning efter nyckeltal och enskilda parametrar leder till en vård av sämre kvalitet, och en arbetsplats där arbetstagarna känner sig maktlösa. Vi ser med särskild oro på att den för all sjukvård viktiga meddelarfriheten inskränks genom en ökad andel privat sjukvård.

Att vara för ett klasslöst samhälle förpliktigar även hur vi är gentemot patienter och våra kollegor inom andra yrkesgrupper. Socialistiska läkare protesterar mot maktstrukturer som fråntar patienten rätten till sina subjektiva upplevelser av sjukdom. Socialistiska läkare kämpar därför för arbetsplatsdemokrati, där läkare tillsammans med andra yrkeskategorier arbetar jämlikt med patientens bästa för ögonen.

Att arbeta inom hälso- och sjukvård innebär att arbeta under styrning av folket, genom landstingsfullmäktige. En viktig del i att påverka sitt arbete är därmed också att ta plats i samhällsdebatten kring vårdfrågor.

 

Papperslösas rättigheter och internationell solidaritet

De största hälsoklyftorna finns globalt. Därför måste Socialistiska läkare ta ställning i frågor som rör klimat och resursfördelning, därför ska vi ta kamp mot fattigdom oavsett nationsgränser och därför arbetar vi mot en politik som sätter upprätthållandet av nationella gränser före människors rätt till flykt undan förföljelse och rätt att röra sig fritt.

Att lyfta frågor om sjukvårdens organisation och dess tillgänglighet för länders hela befolkning är viktigt, även i ett internationellt perspektiv.

En fundamental orättvisa inom den svenska sjukvården utgörs av diskriminering av papperslösa och asylsökande. Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet enligt både FN och Socialistiska läkare. Att Sverige gör hälsa till en fråga om papper och uppehållstillstånd, när de mänskliga rättigheterna är definierade just för att skydda dem som saknar detta, är oacceptabelt.

Socialistiska läkare verkar på bred front mot hälsoklyftor. Vi tror att vårt yrke förpliktigar till socialt och politiskt engagemang och deltagande i såväl en vidare samhällsdebatt som i yrkeskårens debatter.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

En annan vård är möjlig